Zakończenie roku szkolnego semestrów programowo najwyższych odbędzie się

29 kwietnia br. o godz. 16:00 w Auli szkoły.
Serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy.

Sekretariat szkoły czynny w godzinach: 7.30 - 18.00.

Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych - Oferta edukacyjna

SYSTEM STACJONARNY (wieczorowy)

SYSTEM STACJONARNY (wieczorowy): Zajęcia realizowane są trzy razy w tygodniu (poniedziałek, wtorek, czwartek) w godz. 1500-2000.

Podstawową formą pracy jest system lekcyjny. Słuchacz uzyskuje oceny cząstkowe, a na ich podstawie dopuszczany jest do egzaminów semestralnych.  

SYSTEM ZAOCZNY

Zajęcia realizowane są dwa razy w tygodniu w godz. 1500-2000 (Liceum Ogólnokształcące- środa, piątek, pozostałe szkoły- wg planu).

Podstawową formą pracy są konsultacje zbiorowe z przedmiotów obowiązujących w danym semestrze. Słuchacz zobowiązany jest do napisania pracy kontrolnej z każdego przedmiotu i zdania egzaminów semestralnych. 

Absolwent uzyskuje wykształcenie średnie
i możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

 

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w CKU na rok szkolny 2015/2016 (semestr zimowy).

1. Informacje ogólne

  O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę na podstawie art. 3 ust. 15 ustawy z  dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

2. Ogólne zasady rekrutacji
O przyjęciu do szkoły na wszystkie semestry decyduje złożenie dokumentów w odpowiednim terminie.
Absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych przyjmujemy na semestr trzeci.

  3. Wymagane dokumenty
 • podanie – do pobrania na stronie internetowej CKU (www.ckugrudziadz.pl) lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia szkoły (8-klasowej szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej albo średniej),
 • ksero dowodu osobistego poświadczone za zgodność z oryginałem,
 • 2 fotografie.

4. Terminarz

  Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do 30 sierpnia 2015 r. w godz. 7.30 - 17.00.
  logo podanie lo