2019 strona startowa

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych

I. Rekrutacja obejmuje:

a. absolwentów sześcioletniej szkoły podstawowej, którzy ukończyli 16 lat,

b. osoby, które ukończyły klasę VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej,

c. osoby, które nie ukończyły I klasy gimnazjum,

d. uczestników Ochotniczego Hufca Pracy (osoby, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyły 15 lat).

II. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły.

2. Świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej lub klasy programowo najwyższej gimnazjum.

3.Dokument potwierdzający tożsamość.

4. Zdjęcia legitymacyjne – 2 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).

5. Pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na podjęcie nauki w Szkole Podstawowej dla Dorosłych (dotyczy kandydata niepełnoletniego).

6. Pisemna zgoda dyrektora szkoły rejonowej na kontynuowanie nauki w Szkole Podstawowej dla Dorosłych (dotyczy kandydata niepełnoletniego).

7. Opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej (dotyczy kandydata niepełnoletniego).