2019 strona startowa

KKZ - oferta edukacyjna

 Nowe umiejętności - nowe możliwości zawodowe

 

  1. Informacje ogólne

 Nauka jest bezpłatna. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, ewentualnie w soboty przed południem.

 Tytuł TECHNIKA w zawodzie uzyskuje osoba, który zdała egzaminy potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada wykształcenie średnie.
Osoba, która zdała egzaminy potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, a nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

  2. Ogólne zasady rekrutacji

 O przyjęciu na kurs kwalifikacyjny decyduje złożenie dokumentów. Rekrutacja trwa cały rok. Zajęcia zaczynają się we wrześniu/lutym lub po zebraniu grupy.

 3. Wymagane dokumenty

 podanie – do pobrania na stronie internetowej CKU lub w sekretariacie szkoły,

  • świadectwo ukończenia szkoły (8-klasowej szkoły podstawowej, gimnazjum, zawodowej szkoły zasadniczej albo średniej),
  • 1 fotografia,
  • zaświadczenie lekarskie.

 

Florysta (343203)

Florysta zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem dekoracji roślinnych, aranżowaniem wnętrz i otwartej przestrzeni roślinami i kompozycjami roślinnymi.

Kwalifikacja:

OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych                                                                                                            

Cykl kształcenia: 1 rok        

Możliwości zatrudnienia: Absolwent może być zatrudniony w przedsiębiorstwach z branży ogrodniczej, kwiaciarniach, pracowniach florystycznych.

Kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie florysta.                                              

 

Fryzjer (514101)

Fryzjer zajmuje się prowadzeniem konsultacji i doradztwa w zakresie usług fryzjerskich, wykonywaniem pielęgnacji włosów i skóry głowy, wykonywaniem nietrwałego i trwałego odkształcania włosów, strzyżeniem włosów i formowaniem zarostu, wykonywaniem zmiany koloru włosów i stylizacji fryzur.

Kwalifikacja:

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich                                                                                                            

Cykl kształcenia: 1 rok        

Możliwości zatrudnienia: Absolwent może być zatrudniony w zakładach fryzjerskich, salonach urody.

Kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie fryzjer.                                              

 

 

Kucharz (343404)

Kucharz zajmuje się ocenianiem jakości żywności oraz jej przechowywaniem, sporządzaniem i ekspedycją potraw i napojów, planowaniem i oceną żywienia, organizowaniem produkcji gastronomicznej, planowaniem i realizacją usług gastronomicznych.

Kwalifikacja:

 HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

 Cykl kształcenia: 1 rok

 Możliwości zatrudnienia:

Absolwent może być zatrudniony m.in. w zakładach gastronomicznych typu otwartego, jak i zamkniętego, w restauracjach hotelowych, gastronomii sieciowej, cateringu.

Kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie kucharz

 

 Opiekun osoby starszej (341202)

Opiekun osoby starszej zajmuje się ustalaniem i klasyfikowaniem problemów opiekuńczych i potrzeb osoby starszej, diagnozowaniem zasobów oraz możliwości środowiska lokalnego, rodzinnego, a także instytucjonalnego w tworzeniu sieci wsparcia seniora, dobiera odpowiednie metody oraz techniki, zapewniając kompleksową opiekę i mobilizuje osobę starszą do aktywności.

Kwalifikacja:                                                                                                                                                            

SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej                                                        

Cykl kształcenia: 2 lata

Możliwości zatrudnienia:                                                                                                                              

Absolwent może być zatrudniony m. in. w placówkach dziennej i całodobowej opieki nad osobą zależną: jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, środowisku zamieszkania podopiecznego oraz innych podmiotach np. oddziałach szpitalnych, hospicjach.

Kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby starszej.                

 

 Opiekun w domu pomocy społecznej (341203)

Opiekun w domu pomocy społecznej zajmuje się diagnozowaniem stanu biopsychospołecznego pensjonariusza , zapewnieniem mu opieki oraz utrzymaniem sprawności i aktywizowaniem podopiecznego do samodzielności życiowej.

Kwalifikacja:                                                                                                                                                            

SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej                                                         

Cykl kształcenia: 2 lata

Możliwości zatrudnienia:                                                                                                                              

Absolwent może być zatrudniony w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, takich jak placówki DPS oraz dzienne domy pomocy społecznej oraz w innych podmiotach np. oddziałach szpitalnych, hospicjach.

Kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu . Po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun w Domu Pomocy Społecznej.

 

Opiekunka środowiskowa (341204)

Opiekunka środowiskowa zajmuje się organizowaniem opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej, sprawowaniem opieki nad osobą potrzebującą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej. Ponadto pomaga osobie podopiecznej w czynnościach dnia codziennego oraz motywuje ją do samodzielności, a także aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Kwalifikacja:                                                                                                                                                        

SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych                                                                                                                

Cykl kształcenia: 1 rok (warunkiem przystąpienia do kursu jest posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego)

Możliwości zatrudnienia:                                                                                                                                        

Absolwent może być zatrudniony m.in. w placówkach dziennej i całodobowej opieki nad osobą zależną (jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, domach pomocy społecznej), w środowisku zamieszkania podopiecznego oraz innych podmiotach, np. oddziałach szpitalnych, hospicjach.

Kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekunka środowiskowa.

 

Technik archiwista (441403)

Technik archiwista zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem zasobu archiwalnego, ewidencjonowaniem dokumentacji aktowej, brakowaniem dokumentacji, przekazywaniem dokumentacji do archiwum państwowego, a także opracowywaniem  i zabezpieczaniem dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno- kartograficznej, opracowywaniem dokumentacji audiowizualnej , gromadzeniem dokumentacji na nośnikach elektronicznych.

Kwalifikacje:

EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum

Cykl kształcenia: 1 rok

EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych

Cykl kształcenia: 1 rok

 Możliwości zatrudnienia:
Absolwent może być zatrudniony m.in. w archiwach oraz instytucjach wytwarzających różne typy dokumentacji archiwalnej.

Kursant może realizować odrębnie wybraną kwalifikację, po ukończeniu której otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu. Po zdaniu egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.
Po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji EKA.02. oraz EKA.03. słuchacz uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik archiwista. Aby uzyskać dyplom w tym zawodzie, należy posiadać wykształcenie średnie.

 

 Technik budownictwa (311204)

Technik budownictwa zajmuje się prowadzeniem prac budowlanych, organizowaniem i kontrolowaniem robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, robót konstrukcyjno- budowlanych stanu surowego, robót wykończeniowych i związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej oraz sporządzaniem kosztorysów na roboty budowlane.

Kwalifikacje:

BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

Cykl kształcenia: 1 rok                

lub:

BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych

Cykl kształcenia: 1 rok

lub:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Cykl kształcenia: 1 rok

 BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Cykl kształcenia: 1 rok

 Możliwości zatrudnienia: Absolwent może być zatrudniony np. w firmach budowlanych, firmach nadzorujących budowy, w państwowym nadzorze budowlanym.

Kursant może realizować odrębnie wybraną kwalifikację, po ukończeniu której otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu. Po zdaniu egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.
Po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji BUD.01. i BUD.14. lub BUD.08. i BUD.14 lub BUD.12. i BUD.14 słuchacz uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa.                              

Aby uzyskać dyplom w tym zawodzie, należy posiadać wykształcenie średnie.

 

 Technik budowy dróg (311216)

Technik budowy dróg zajmuje się obsługiwaniem maszyn i urządzeń stosowanych w robotach ziemnych, wykonywaniem czynności związanych z konserwacją maszyn i urządzeń drogowych, wykonywaniem robót związanych z budową dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych oraz typowymi budowlami ziemnymi, wykonywaniem robót związanych z utrzymaniem dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych, organizowaniem robót związanych z budową dróg i obiektów inżynieryjnych, z utrzymaniem oraz remontami dróg, kosztorysowaniem robót drogowych.

Kwalifikacje:

BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

Cykl kształcenia: 1 rok                

 BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów

Cykl kształcenia: 1 rok

Możliwości zatrudnienia: Absolwent może być zatrudniony w przedsiębiorstwach zajmujących się budową dróg i obiektów inżynieryjnych, biurach projektów, organach administracji publicznej i samorządowej, laboratoriach drogowych.

Kursant może realizować odrębnie wybraną kwalifikację, po ukończeniu której otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu. Po zdaniu egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.
Po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji BUD.13. i BUD.15. słuchacz uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budowy dróg. Aby uzyskać dyplom w tym zawodzie, należy posiadać wykształcenie średnie.

 

Technik handlowiec (522305)

Technik handlowiec zajmuje się wykonywaniem prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży, przyjmowaniem dostaw oraz przygotowywaniem towarów do sprzedaży, planowaniem działań sprzedażowych i monitorowaniem ich efektów, organizowaniem i prowadzeniem działań handlowych,.

Kwalifikacje:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Cykl kształcenia: 1 rok                

 HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Cykl kształcenia: 1 rok

 Możliwości zatrudnienia: Absolwent może być zatrudniony w przedsiębiorstwach handlowych, punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach. Przygotowany będzie do zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej.

Kursant może realizować odrębnie wybraną kwalifikację, po ukończeniu której otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu. Po zdaniu egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.
Po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji HAN.01. i HAN.02. słuchacz uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec. Aby uzyskać dyplom w tym zawodzie, należy posiadać wykształcenie średnie.

 Technik logistyk (333107)

Technik logistyk zajmuje się przyjmowaniem, przechowywaniem i wydawaniem towarów z magazynu, monitorowaniem poziomu i stanu zapasów, obsługiwaniem programów magazynowych, prowadzeniem dokumentacji magazynowej, monitorowaniem procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych, planowaniem, organizowaniem i dokumentowaniem procesów.

Kwalifikacje:

SPL.01. Obsługa magazynów

Cykl kształcenia: 1 rok

SPL.04. Organizacja transportu

Cykl kształcenia: 1 rok

 Możliwości zatrudnienia:
Absolwent może być zatrudniony w przedsiębiorstwach logistycznych, magazynach, centrach logistycznych, centrach dystrybucyjnych, transportowo- spedycyjnych.
Kursant może realizować odrębnie wybraną kwalifikację, po ukończeniu której otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu. Po zdaniu egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.
Po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji SPL.01. oraz SPL.04. słuchacz uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk. Aby uzyskać dyplom w tym zawodzie, należy posiadać wykształcenie średnie.

 

 Technik rachunkowości (431103)

Technik rachunkowości zajmuje się sporządzaniem dokumentacji kadrowej, prowadzeniem spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi, rozliczaniem wynagrodzeń i składek ZUS, prowadzeniem analizy zatrudnienia i wynagrodzeń, ewidencji i rozliczeń podatkowych, rozliczeń finansowych, organizowaniem rachunkowości jednostek organizacyjnych, ewidencjonowaniem operacji gospodarczych, przeprowadzaniem inwentaryzacji i rozliczaniem jej wyników, wycenianiem składników aktywów i pasywów, ustalaniem wyniku finansowego, sporządzaniem jednostkowych sprawozdań finansowych, prowadzeniem analizy finansowej.

Kwalifikacje:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo- płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych                            

Cykl kształcenia: 1 rok                

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Cykl kształcenia: 1 rok

Możliwości zatrudnienia: Absolwent może być zatrudniony w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych, biurach rachunkowych.

Kursant może realizować odrębnie wybraną kwalifikację, po ukończeniu której otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu. Po zdaniu egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.
Po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji EKA.05. i EKA.07. słuchacz uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości. Aby uzyskać dyplom w tym zawodzie, należy posiadać wykształcenie średnie.

 Technik spedytor (333108)

Technik spedytor zajmuje się planowaniem, organizowaniem i dokumentowaniem procesów transportowych, prowadzeniem dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi, wykonywaniem prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo- spedycyjnego.

Kwalifikacja:

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów                                                                   

Cykl kształcenia: 2 lata          

Możliwości zatrudnienia: Absolwent może być zatrudniony w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych, terminalach, centrach logistycznych i dystrybucyjnych.

Kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, słuchacz uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik spedytor. Aby uzyskać dyplom w tym zawodzie, należy posiadać wykształcenie średnie.

 Technik transportu drogowego (311927)

Technik transportu drogowego zajmuje się ocenianiem stanu technicznego środków transportu drogowego, wykonywaniem prac związanych z obsługą środków transportu drogowego oraz przewozem drogowym rzeczy, planowaniem i organizowaniem prac dotyczących przewozu drogowego osób i ładunków, prowadzeniem dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego osób i ładunków

Kwalifikacje:

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

Cykl kształcenia: 1 rok                

TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego (wymagane prawo jazdy kat. C)

Cykl kształcenia: 1 rok

Możliwości zatrudnienia: Absolwent może być zatrudniony w zakładach i instytucjach z branży motoryzacyjnej, serwisach samochodowych, stacjach kontroli pojazdów.

Kursant może realizować odrębnie wybraną kwalifikację, po ukończeniu której otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu. Po zdaniu egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.
Po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji TDR.01. i TDR.02. słuchacz uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik transportu drogowego. Aby uzyskać dyplom w tym zawodzie, należy posiadać wykształcenie średnie.
 

Technik usług kosmetycznych (514207)

Technik usług kosmetycznych zajmuje się przeprowadzaniem diagnozy kosmetycznej, wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających, udzielaniem porad kosmetycznych, organizowaniem i prowadzeniem gabinetu kosmetycznego.

Kwalifikacja:

FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych                                                                                                      

Cykl kształcenia: 2 lata          

Możliwości zatrudnienia: Absolwent może być zatrudniony m.in. w zakładach kosmetycznych, punktach świadczących usługi kosmetyczne, ośrodkach SPA.

Kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, słuchacz uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług kosmetycznych. Aby uzyskać dyplom w tym zawodzie, należy posiadać wykształcenie średnie.