2019 strona startowa

Medyczna Szkoła Policealna nr 9

Medyczna Szkoła Policealna Nr 9 jest publiczną, bezpłatną szkołą policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, kształcącą w formie stacjonarnej i zaocznej w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

 

Podolog (323014)

Podolog zajmuje się diagnozowaniem chorób, leczeniem stopy i stawu skokowo-goleniowego. Prowadzi działania prewencyjne i lecznicze.

Kwalifikacja:

FRK.05. Świadczenie usług podologicznych

Cykl kształcenia: 2 lata

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent może być zatrudniony m.in. w gabinetach kosmetycznych, ośrodkach rehabilitacyjnych oraz gabinetach odnowy.

Absolwent po przystąpieniu do egzaminu zawodowego otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej. Po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie podolog.

 

Asystentka stomatologiczna (325101)

Asystentka stomatologiczna przygotowuje gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty do pracy, asystuje lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów oraz prowadzi dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

Kwalifikacja:       

MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Cykl kształcenia: 1 rok

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent może podjąć pracę w poradniach, klinikach i gabinetach stomatologicznych, oddziałach chirurgii szczękowej, zespołach implantologicznych.

Absolwent po przystąpieniu do egzaminu zawodowego otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej. Po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie asystentka stomatologiczna.

 

Higienistka stomatologiczna (325102)

Higienistka stomatologiczna zajmuje się realizowaniem świadczeń z zakresu profilaktyki stomatologicznej, organizowaniem prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii, wykonywaniem czynności administracyjnych i prowadzeniem dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego. Poza tym wykonuje wstępne badania stomatologiczne, profilaktyczne, diagnostyczne i zabiegi rehabilitujące jamę ustną oraz prowadzi stomatologiczną edukację zdrowotną i promocję zdrowia w różnych środowiskach.

Kwalifikacja:

MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia                                                                                                

Cykl kształcenia: 2 lata 

Możliwości zatrudnienia:                                                   

Absolwent może być zatrudniony w gabinecie dentystycznym, specjalistycznym (chirurgicznym, protetycznym, ortodontycznym, peridontycznym, pedodontycznym, fizykoterapeutycznym), szkole, przedszkolu lub szpitalu, domu dziecka, domu pomocy społecznej oraz innych podmiotach.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Medycznej Szkoły Policealnej Nr 9. Po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie higienistka stomatologiczna.                

 

Technik masażysta (325402)

Technik masażysta zajmuje się wykonywaniem masażu w celach terapeutycznych u osoby chorej, u zawodników sportowych wykonuje masaż w celu wspomagania przebiegu treningu, a u osoby zdrowej przeprowadza masaż w celu profilaktycznym i relaksacyjnym. Poza tym prowadzi działalność profilaktyczną, popularyzuje zachowania prozdrowotne.

Kwalifikacja:   

MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu                                      

Cykl kształcenia: 2 lata 

Możliwości zatrudnienia:                                                                                                 

Absolwent może być zatrudniony w podmiotach leczniczych (szpitalach , poradniach rehabilitacyjnych, hospicjach, sanatoriach, domach pomocy społecznej) oraz może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Medycznej Szkoły Policealnej Nr 9. Po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik masażysta.

 

Technik sterylizacji medycznej (321104)

Technik sterylizacji medycznej kwalifikuje sprzęt i wyroby medyczne do procesów mycia, dezynfekcji oraz sterylizacji, przeprowadza mycie, dezynfekcję i sterylizację przy użyciu odpowiednich metod, środków i urządzeń, przeprowadza kontrolę powyższych procesów, a także prowadzi dokumentację mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Kwalifikacja:                                                                                                                                                      

MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych    

Cykl kształcenia: 1 rok

Możliwości zatrudnienia:                                                                                               

Absolwent może być zatrudniony w centralnych sterylizatorniach, podmiotach świadczących usługi sterylizacji oraz innych podmiotach, w których odbywa się proces sterylizacji medycznej.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Medycznej Szkoły Policealnej Nr 9. Po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik sterylizacji medycznej.                

 

Terapeuta zajęciowy (325907)

Terapeuta zajęciowy zajmuje się analizą aktywności osób uczestniczących w terapii oraz organizuje pracę różnymi metodami i formami terapii zajęciowej.

Kwalifikacja:

MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Cykl kształcenia: 2 lata

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent może być zatrudniony we wszystkich jednostkach, które mają za zadanie wspieranie osób chorych i niesamodzielnych w różnym wieku (DPS, oddziały szpitalne, itd.)

Absolwent po przystąpieniu do egzaminu zawodowego otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej. Po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie terapeuta zajęciowy.

 

Opiekun medyczny (532102)

Opiekun medyczny zajmuje się rozpoznawaniem problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych, a także świadczy usługi medyczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze osobie chorej oraz niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.

Kwalifikacja:                                                                                                        

MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej                    

Cykl kształcenia: 1,5 roku

Możliwości zatrudnienia:          

Absolwent może być zatrudniony m. in. w podmiotach leczniczych (np. oddziałach szpitalnych, hospicjach, dziennych domach opieki medycznej), jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz innych podmiotach leczniczych.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej. Po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny.                

 

Opiekun osoby starszej (341202)

Opiekun osoby starszej zajmuje się ustalaniem i klasyfikowaniem problemów opiekuńczych i potrzeb osoby starszej, diagnozowaniem zasobów oraz możliwości środowiska lokalnego, rodzinnego, a także instytucjonalnego w tworzeniu sieci wsparcia seniora, dobiera odpowiednie metody oraz techniki, zapewniając kompleksową opiekę i mobilizuje osobę starszą do aktywności.

Kwalifikacja:                                                                                                              

SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej   

Cykl kształcenia: 2 lata

Możliwości zatrudnienia:                   

Absolwent może być zatrudniony m. in. w placówkach dziennej i całodobowej opieki nad osobą zależną: jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, środowisku zamieszkania podopiecznego oraz innych podmiotach np. oddziałach szpitalnych, hospicjach.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Medycznej Szkoły Policealnej Nr 9. Po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby starszej.      

 

Opiekun w domu pomocy społecznej (341203)

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej zajmuje się diagnozowaniem stanu biopsychospołecznego pensjonariusza, zapewnieniem mu opieki oraz utrzymaniem sprawności i aktywizowaniem podopiecznego do samodzielności życiowej.

Kwalifikacja:                                                                                                             

SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej         

Cykl kształcenia: 2 lata

Możliwości zatrudnienia:                                                                   

Absolwent może być zatrudniony w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, takich jak placówki DPS i dzienne domy pomocy społecznej oraz w innych podmiotach np. oddziałach szpitalnych, hospicjach.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Medycznej Szkoły Policealnej Nr 9. Po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej.

 

Opiekunka środowiskowa (341204)

Opiekunka środowiskowa zajmuje się organizowaniem opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej, sprawowaniem opieki nad osobą potrzebującą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej. Ponadto pomaga osobie podopiecznej w czynnościach dnia codziennego oraz motywuje ją do samodzielności , a także aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Kwalifikacja:                                                                                                                                                          

SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych                                                                   

Cykl kształcenia: 1 rok

Możliwości zatrudnienia:                                                                                                

Absolwent może być zatrudniony m.in. w placówkach dziennej i całodobowej opieki nad osobą zależną (jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, domach pomocy społecznej), w środowisku zamieszkania podopiecznego oraz w innych podmiotach, np. oddziałach szpitalnych, hospicjach.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Medycznej Szkoły Policealnej Nr 9. Po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekunka środowiskowa.